Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức

Ban Lãnh Đạo

Ông Chen, Chung Shin

Ông Lee, Jiunn Yann

Chủ Tịch HĐQT

Ông Kaneko Toru

Ông Takenaka Hiroaki

Tổng Giám Đốc

Ông Chen, Yeong-Kuen

Ông Chen, Yeong-Kuen

Phó Tổng Giám Đốc