Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức

Ban Lãnh Đạo

Ông Chen, Chung Shin

Ông Lee, Jiunn Yann

Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ

Ông Kaneko Toru

Ông Takenaka Hiroaki

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Hsu, Tse-Wei

Ông Hsu, Tse-Wei

Phó Tổng Giám Đốc