Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức

Ban Lãnh Đạo

Ông Chen, Ming - Yuan

Ông Chen, Ming - Yuan

Chủ Tịch HĐQT

Ông Chikamatsu Koshiro

Ông Chikamatsu Koshiro

Tổng Giám Đốc

Ông Chen, Yeong-Kuen

Ông Chen, Yeong-Kuen

Phó Tổng Giám Đốc