Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức

Ban Lãnh Đạo

Ông Chen, Chung Shin

Ông Lee, Jiunn Yann

Chủ Tịch HĐQT

Ông Chikamatsu Koshiro

Ông Chikamatsu Koshiro

Tổng Giám Đốc

Ông Chen, Yeong-Kuen

Ông Chen, Yeong-Kuen

Phó Tổng Giám Đốc