Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức

Ban Lãnh Đạo

Ông Chen, Chung Shin

Ông Lee, Jiunn Yann

Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ

Ông Kaneko Toru

Ông Takenaka Hiroaki

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Leou, Jiing-Kuen

Ông Leou, Jiing-Kuen

Phó Tổng Giám Đốc